Vzdelávanie a osveta  

Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je prevencia, t.j. vzdelávanie a osveta v oblastiach, týkajúcich sa manažmentu chovu a výživy koní, zdravia, úpravy kopýt, práce a tréningu koní na princípe prirodzenej komunikácie a partnerstva a ďalších, ktoré pomôžu majiteľom koní pozerať sa na kone a ich požiadavky "konskými očami". 
 
Vďaka informáciám, pozitívnym príkladom, inšpirácii, môžu majitelia vytvoriť pre svoje kone najvhodnejšie podmienky pre ich chov a využívanie na rôzne účely tak, aby si kone zachovali plné fyzické i psychické zdravie. 
 
Zároveň chceme rôznymi akciami zabezpečiť finančné a materiálne zdroje pre čo najefektívnejšiu činnosť združenia, vrátane pomoci všetkým, ktorí sa zapoja do celonárodnej záchrannej siete a budú schopní poskytnúť adekvátny dočasný, alebo trvalý domov pre zachránené kone. O plánovaných aktivitách vás budeme informovať včas na tejto web stránke a fc profile združenia. Vopred vám ďakujeme za váš záujem o vzdelávanie a získavanie nových pohľadov spolu s nami!