2% z daní

AKO NÁM MÔŽETE DAROVAŤ 2%
Naše občianske združenie je riadne registrovaným a oprávneným príjemcom 2% z dane.Túto skutočnosť si môžete overiť priamo tu: www.notar.sk/prijimatelia/, kde nás, po zadaní nášho IČO 42 401 640, nájdete v zozname Notárskej komory.  

Tu nájdete tlačivo, editovateľné VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, kde máte už uvedené všetky potrebné údaje za naše oz: Vyhlásenie 2 perc za 2022 pre 2023.pdf (128525)Môžete využiť tiež online formulár Finančnej správy, kde nezabudnite zmeniť rok na 2022 a uviesť naše údaje správne 

SR https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.414.html 

NEZABUDNITE, prosím, ak by ste nevyužili naše editovateľné tlačivo, ale napr. ho ručne vyplňali prázdne:
1.) uviesť správne IČO do kolónky č. 15 tak, aby bolo zarovnané sprava, 
2.) vo Vyhlásení zaškrtnúť políčko pod ODDIELOM II - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI, že súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko, trvalý pobyt) prijímateľovi. 
Ďôležité upozornenie: Prosím, tlačivo VYHLÁSENIE, spolu s POTVRDENÍM o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (ak ste zamestnanec) pošlite poštou, alebo osobne doručte na Daňový úrad, pod ktorý na základe Vášho trvalého bydliska patríte. Neposielajte to nám. 

Všetky podrobné informácie ako poukázať % pre oz, ako fyzická osoba 2%, alebo firma 1%, nájdete podrobne spísané, spolu s tlačivami na tomto portáli: rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Obchodné meno (názov): NÁDEJ PRE KONE a ĽUDÍ, o.z.
Právna forma: Občianske združenie 
Adresa: Macov 69
IČO: 42 401 640

ĎAKUJEME vám za vašu podporu a dôveru! 
Ing. Lenka Kmeťová
Zakladateľka a predsedníčka o.z.