O nás

Nedostatočná ochrana a možnosti pomoci týraným, zanedbaným a zneužívaným koňom nás vyburovali k založeniu občianskeho združenia "NÁDEJ PRE KONE a ĽUDÍ", podľa čínskeho horoskopu, v symbolickom roku - roku KOŇA (2014).

Samotná ochrana zvierat na Slovensku je v porovnaní s vyspelými štátmi ďaleko za predstavou tých, ktorí zvieratá vidia ako citlivé, vnímavé tvory. Z hľadiska legislatívy je zviera vnímané ako vec, čo je v absolútnom rozpore s tým, kým zvieratá skutočne sú, špeciálne kone.

Kone sú zaradené do skupiny hospodárskych zvierat. Neexistuje predpis, pravidlo, ktoré by určovalo, aký človek môže vlastniť, chovať koňa. A tak, žiaľ, existuje množstvo prípadov, ktoré svedčia o tom, že sa kone dostali do rúk nevzdelaným tyranom, alebo bezcitným otrokárom, ktorí kone považujú len za výrobný prostriedok, obchodnú komoditu, alebo športové náčinie. Kone v týchto rukách zažívajú peklo na zemi. Sú to však neuveriteľne trpezlivé bytosti, ktoré dokážu veľmi dlho akceptovať surové, zlé, nevhodné zaobchádzanie, až kým úplne nerezignujú a stávajú sa z nich tvory bez duše, choré, vyhladované na kosť a kožu, alebo sa stanú agresívnymi, nezvládateľnými a následne končia na bitúnkoch...

Pre nás sú kone partneri, priatelia, ktorí obohacujú náš život, vnášajú doň radosť, šťastie, pomáhajú nám objavovať samých seba, nastavujú nám zrkadlo, a tým nás robia lepšími... Tak ako iné zvieratá, ani kone si nevedia svoje právo na dôstojné zaobchádzanie, úctu a rešpekt ľudí riešiť samé, preto potrebujú opäť nás, ľudí, ktorí vo svete ľudských zákonov dokážu hájiť ich právo na slušný život, pomáhať im v ich utrpení, zabezpečiť pre ne šťastný a spokojný život.

Na Slovensku absentuje komplexná, oficiálna, proaktívna, efektívna pomoc pre týrané, zanedbané a zneužívané kone. Záchrana koní je zabezpečovaná len neziskovými organizáciami, nadšencami a dobrovoľníkmi, ktorí venujú svoj čas, energiu a finančné prostriedky v prospech koní. Našim cieľom je preto aktívne sa zapojiť a vytvoriť podmienky pre efektívnejšie riešenie tohto existujúceho problému rôznymi formami: 

  • vytvoriť priestor pre urgentné umiestnenie týraných, zanedbaných a zneužívaných koní, kde im bude zabezpečená príslušná profesionálna chovateľská a veterinárna starostlivosť, 
  • vybudovať sieť spolupracovníkov, dobrovoľníkov a partnerov, ochotných a schopných aktívne pomáhať a podieľať sa na záchrane koní,
  • nadviazať spoluprácu a vytvoriť partnerstvá so štátnymi organizáciami a inštitúciami, ktorým zo zákona vyplýva povinnosť ochrany a zabezpečenia welfare hospodárskych zvierat, vrátane koní (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Štátna a regionálna veterinárna a potravinová správa),
  • nadviazať spoluprácu a vytvoriť partnerstvá s existujúcimi mimovládnymi, neziskovými organizáciami, ktorých cieľom je ochrana zvierat všeobecne, alebo len koní,
  • nadviazať odbornú spoluprácu s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, s SPU v Nitre a vytvoriť prostredie a podmienky pre študentov, aby mohli získavať praktické skúseností v diagnostike a liečení týraných, zneužívaných a zanedbaných koní, ako aj v chove koní,
  • organizovať spoločenské a športové podujatia, odborné vzdelávanie (kurzy, semináre, školenia, konferencie, workshopy, a pod.), zabezpečiť odborné poradenstvo a osvetu v oblasti chovu a využívania koní na športové, pracovné, rekreačné a zdravotné účely v súlade s welfare koní a rešpektovaním ich prirodzených podmienok, fyzických a mentálnych daností,
  • vrátiť zachránené kone do aktívneho života a zabezpečiť tak vzájomnú pozitívnu synergiu koní a ľudí (deti, mládež, dospelí, seniori) v rámci aktivít zameraných na riešenie psychických a fyzických problémov a budovanie vzájomných vzťahov medzi dvoma rôznymi druhmi,
  • rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v danej oblasti.  

Základné piliere - NÁDEJ PRE KONE a ĽUDÍ, o.z.