Legislatíva

Aktuálne je v našej legislatíve, od 1. septembra 2018, zviera už nepovažované len za "vec". Kone sú zaradené do kategórie "veľké hospodárske zvieratá", hoci už dávno neplnia túto funkciu. Kompetentné štátne orgány pripravujú novelu zákona o veterinárnej starostlivosti. O čom bude, a či bude skutočne v prospech zvierat je zatiaľ otázne...., najmä pre kone. Nižšie vám ponúkame množstvo zákonov, nariadení, formalít, ktoré priamo, či nepriamo súvisia s chovom a využitím koní. Ak sa v tom vyznáte, najmä tí, ktorí máte koňa/kone doma pre radosť, alebo si ho plánujete zaobstarať, gratulujeme vám!  
 
Aktuality ohľadne legislatívy, týkajúcej sa koní nájdete na:
4) https://web.zavodisko.sk/, špeciálne pre chov anglického plnokrvníka
 
Zákony, spojené s kúpou, chovom a využitím koní, platné v SR

Nariadenie vlády SR z 3.12.2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 322/2003 Z.z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení nariadenia vlády SR č. 368/2007 Z.z., https://www.svssr.sk/dokumenty/legislativa/nv_365_2014.pdf
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov - konsolidovaná verzia zákona, https://www.svssr.sk/dokumenty/legislativa/39-2007-2014.pdf

Zákon č. 242/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, https://www.svssr.sk/dokumenty/legislativa/242-2012.pdf
Nariadenie (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (pohode zvierat) 
https://www.svssr.sk/dokumenty/legislativa/nk_0882_2004.pdf
Vykonávanie auditov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (pohode zvierat) [oznámené pod číslom K(2006) 4026], https://www.svssr.sk/dokumenty/legislativa/2006_677_ES.pdf

Ďalšie úpravy zákonov, vrátane noviniek: https://www.svssr.sk/legislativa/legislativa_dalsia.asp#14

č. 488/2002 Z.z. z 19. júna 2002 o veterinárnej starostlivosti,
č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, 
č. 194 Zb. z 13. mája 1998 o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
č. 194/98 Z.z. § 18, ods. 4,
č. 194/98 Z.z. § 3, ods. 1 písm. j,
č. 93/623/EHS a 2000/68/ES,
Štatúty PK čl. 7,
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z.z.

Transport a preprava koní
Podmienky premiestňovania koní podliehajú zákonu 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.
Vyžaduje sa osvedčenie, ktoré vydáva vydáva Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR).

Centrálna evidencia hospodárskych zvierat, teda aj koní (CEHZ)
Cieľom zavedenia CE je uplatniť systémový prístup pri usmerňovaní šľachtiteľských programov plemien koní chovaných na Slovensku, poskytnúť MP SR a iným oprávneným subjektom objektívne informácie o početných stavoch, o kvalite plemenársky cenných jedincoch, ako i celej populácii koní chovaných na Slovensku, pohotovými informáciami pre chovateľov prispievať k povzneseniu chovateľskej úrovne na Slovensku. Vzťahuje sa na všetky plemená nachádzajúce sa na území Slovenska. 
CEHZ vykonáva štátny podnik Plemenárske služby SR www.pssr.sk/index.php/sk/o-nas/

Životné číslo koňa
Je to identifikačný znak koňa, ktorý obsahuje číselný kód krajiny, kód národnej organizácie, číslo okresu, plemeno, výpal z pravej sedlovej strany, rok narodenia. Kódy nájdete vo Zväze chovateľov koní Slovenska.

Pas koňa (osvedčenie o pôvode koňa)
Vydáva na základe žiadosti chovateľa Zväz chovateľov koní Slovenska www.horses.sk

Krvné skúšky 
Testy overovania pôvodu koní vykonáva Štátny plemenársky ústav v Nitre - Lužiankach. Krvné vzorky sa odoberajú do skúmaviek, ktoré ústav zašle chovateľovi na základe žiadosti. Tlačivá pre záujemcov o testáciu overovania pôvodu ukoní nájdete na stránke Zväze chovateľov koní Slovenska. 

Sprievodné tlačivo na zistenie DNA genotypu a overenie pôvodu koňa nájdete na: štátny podnik Plemenárske služby SR v Nitre - Lužiankach. Nájdete ho aj na stránke Zväzu chovateľov koní na Slovensku.

Rádiofrekvenčná identifikácia koní (RFID) 
Čipovanie koní na Slovensku. Vyhláška MPaRV SR, https://www.pssr.sk/stiah/leg/16-2012.pdf

Inseminácia 
Výkon a podmienky inseminácie koní stanovuje zákon č. 194/98 Zz z 13.5.1998  
Bližšie informácie: https://www.horses.sk/zvaz/insem.htm

Zoznam Regionálnych veterinárnych správ
https://www.svssr.sk/zakladne_info/kontakty.asp

Zdroj súhrnných informácií: Ranč na striebornom jazere, Galanta  a web stránky uvedených inštitúcií v SR.