Legislatíva

Aktuálne je v našej legislatíve zviera považované za "vec". Kone sú zaradené do kategórie "veľké hospodárske zvieratá", hoci už dávno neplnia túto funkciu. Kompetentné štátne orgány pripravujú novelu zákona o veterinárnej starostlivosti. O čom bude, a či bude skutočne v prospech zvierat je zatiaľ otázne...., najmä pre kone. Nižšie vám ponúkame množstvo zákonov, nariadení, formalít, ktoré priamo, či nepriamo súvisia s chovom a využitím koní. Ak sa v tom vyznáte, najmä tí, ktorí máte koňa/kone doma pre radosť, alebo si ho plánujete zaobstarať, gratulujeme vám!  
 
Zákony, spojené s kúpou, chovom a využitím koní, platné v SR

Nariadenie vlády SR z 3.12.2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 322/2003 Z.z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení nariadenia vlády SR č. 368/2007 Z.z., https://www.svssr.sk/dokumenty/legislativa/nv_365_2014.pdf
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov - konsolidovaná verzia zákona, https://www.svssr.sk/dokumenty/legislativa/39-2007-2014.pdf

Zákon č. 242/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, https://www.svssr.sk/dokumenty/legislativa/242-2012.pdf
Nariadenie (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (pohode zvierat) 
https://www.svssr.sk/dokumenty/legislativa/nk_0882_2004.pdf
Vykonávanie auditov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (pohode zvierat) [oznámené pod číslom K(2006) 4026], https://www.svssr.sk/dokumenty/legislativa/2006_677_ES.pdf

Ďalšie úpravy zákonov, vrátane noviniek: https://www.svssr.sk/legislativa/legislativa_dalsia.asp#14

č. 488/2002 Z.z. z 19. júna 2002 o veterinárnej starostlivosti,
č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, 
č. 194 Zb. z 13. mája 1998 o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
č. 194/98 Z.z. § 18, ods. 4,
č. 194/98 Z.z. § 3, ods. 1 písm. j,
č. 93/623/EHS a 2000/68/ES,
Štatúty PK čl. 7,
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z.z.

Transport a preprava koní
Podmienky premiestňovania koní podliehajú zákonu 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.
Vyžaduje sa osvedčenie, ktoré vydáva vydáva Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR).

Centrálna evidencia koní (CE)
Cieľom zavedenia CE je uplatniť systémový prístup pri usmerňovaní šľachtiteľských programov plemien koní chovaných na Slovensku, poskytnúť MP SR a iným oprávneným subjektom objektívne informácie o početných stavoch, o kvalite plemenársky cenných jedincoch, ako i celej populácii koní chovaných na Slovensku, pohotovými informáciami pre chovateľov prispievať k povzneseniu chovateľskej úrovne na Slovensku. Vzťahuje sa na všetky plemená nachádzajúce sa na území Slovenska. 
CE vykonáva Národný žrebčín, š.p., Topoľčianky, https://sk.nztopolcianky.sk/

Životné číslo koňa
Je to identifikačný znak koňa, ktorý obsahuje číselný kód krajiny, kód národnej organizácie, číslo okresu, plemeno, výpal z pravej sedlovej strany, rok narodenia. Kódy nájdete vo Zväze chovateľov koní Slovenska.

Pas koňa (osvedčenie o pôvode koňa)
Vydáva na základe žiadosti chovateľa Centrálna evidencia koní Slovenska. Poplatok za pas je 100 SK (3,32 EUR) + poštovné dobierkou. Tlačivo žiadosti získate vo Zväze chovateľov koní Slovenska.

Krvné skúšky 
Testy overovania pôvodu koní vykonáva Štátny plemenársky ústav v Nitre - Lužiankach. Krvné vzorky sa odoberajú do skúmaviek, ktoré ústav zašle chovateľovi na základe žiadosti. Tlačivá pre záujemcov o testáciu overovania pôvodu ukoní nájdete na stránke Zväze chovateľov koní Slovenska. 

Sprievodné tlačivo na zistenie DNA genotypu a overenie pôvodu koňa nájdete na: štátny podnik Plemenárske služby SR v Nitre - Lužiankach. Nájdete ho aj na stránke Zväzu chovateľov koní na Slovensku.

Kontakt na: Zväz chovateľov koní Slovenska

Rádiofrekvenčná identifikácia koní (RFID) 
Čipovanie koní na Slovensku. Vyhláška MPaRV SR, https://www.pssr.sk/stiah/leg/16-2012.pdf

Inseminácia 
Výkon a podmienky inseminácie koní stanovuje zákon č. 194/98 Zz z 13.5.1998  
Bližšie informácie: https://www.horses.sk/zvaz/insem.htm

Zoznam Regionálnych veterinárnych správ
https://www.svssr.sk/zakladne_info/kontakty.asp

Zdroj súhrnných informácií: Ranč na striebornom jazere, Galanta  a web stránky uvedených inštitúcií v SR.